Information til klienter

Advokat Jesper Popp er etableret på adressen: Bjerremarksgården 35, 4760 Vordingborg.

 

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 4019 3818 og 45 2874 0290, samt på e-mailadressen popp@advopopp.dk

 

Vores CVR-nummer er: 11929699.

 

Advokat Jesper Popp er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

 

Advokat Jesper Popp har klientbankkonti i Lollands Bank.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Jeg er eneste advokat i firmaet, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Jeg er tegnet advokatansvarsforsikring med garantiordning hos Tryg Forsikring A/S.

 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af undertegnede, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om mit salær og/eller utilfredshed med min adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.