Datapolitik

I det følgende kan du læse vores politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver ved klientforhold eller hvad der kan sidestilles hermed.

 

Persondatapolitikken er gældende for alle klientrelationer, enten hvor der vil være samtykke, eller hjemmel i form af retskrav, retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.  Personoplysninger kan således fremkomme i forbindelse med en sags behandling f.eks. fra en modpart, domstol, eller andre tredjeparter som f.eks. offentlige myndigheder og andre rådgivere.

Denne politik er udarbejdet for at sikre dine rettigheder i forbindelse med vor behandling af personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring sine rettigheder.

Der vil nederst i denne persondatapolitik være en henvisning til Databeskyttelsesloven, Persondataforordningen og en henvisning til Datatilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed.
 

Sådan registrere og bruger vi dine personoplysninger:

Vi registrerer og bruger personoplysninger for at kunne tilbyde dig som vores kunde:

 • Den bedste løsning af din opgave

 • Den bedst mulige rådgivning 

 • For at kunne forhindre svindel 

 • For at leve op til de lovkrav, der gælder for os som advokatvirksomhed, herunder hvidvaskloven.

  
Vi vil registrere og anvende følgende personoplysninger om dig:

 • grundlæggende personoplysninger, fx navn, CPR nr. og kontaktoplysninger 

 • legitimationspapirer, fx kopi af dit pas/kørekort og sundhedskort

 

Disse oplysninger har vi enten fået af dig, eller på foranledning af dig fra 3.part, med det formål at løse den stillede opgave.

Såfremt du er en enkeltmandsvirksomhed, eller er tilknyttet en virksomhed, kan vi for at kunne løse den stillede opgave for virksomheden, ligeledes registrere dine personoplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at vi har oplysninger om dig, som skal opdateres eller er irrelevante.
 
Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi er lovligt forpligtet til at gøre det, eller hvis vi har lovligt grundlag for at gøre det for at løse en stillet opgave.

 

Vi behandler kun følgende typer personoplysninger:

 • grundlæggende personoplysninger, fx navn, adresse, stilling, kontaktoplysninger, bopælsland, cpr-nummer og fødselsdato, civilstand 

 • ID, fx kopi af pas/kørekort og sundhedskort 

 • oplysninger om uddannelse, erhverv, arbejde, viden og erfaring 

 • korrespondance i relevante sager

 

Vi kan derudover behandle følgende typer personfølsomme oplysninger:

 • oplysninger om dit helbred,

 • straffe,

 • religiøs eller politisk overbevisning,

 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

 

Dette vil dog kun ske i sager, hvor disse oplysninger er af betydning for løsning af sagen.

Opbevaring

Alle persondata og personfølsomme oplysninger opbevares i aflåste skabe og på servere beskyttet af kode i lokale med tyverisikring.

Varighed af opbevaring

Vi vil opbevare dine oplysninger indtil et evt. krav er forældet, dog max. 10 år efter en sags afslutning, primært for at leve op til vore forpligtelser i henhold til lov om forebyggelse af hvidvask, og til bevisførelse ved evt. erstatningskrav/sagsanlæg.

Videregivelse til 3. part

Personoplysninger og personfølsomme oplysninger vil kun blive videregivet til 3. part (modpart, finansiel virksomhed, retten, ejendomsmægler, Skat, andre advokatvirksomheder o.lign.), såfremt dette er nødvendiggjort for at løse den stillede opgave, eller vi lovmæssigt er forpligtede til dette.

 

Der vil ligeledes være adgang til personfølsomme oplysninger for externe IT-leverandører og IT support virksomheder.  Vi vil sikre, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler eller adgang til vore systemer ved at sikre, at der er udarbejdet godkendte databehandleraftaler med disse. 

 

Egen indhentning af oplysninger

Når det måtte være nødvendigt for en opgaves løsning, indhentes egenhændig de nødvendige oplysninger fra CPR registreret, tinglysningen, kommunerne m.v.

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, hvordan vi bruger dem, og hvor de kommer fra. Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din adgangsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vor forretning.

Ret til at gøre indsigelse 

Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 

 

Hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne opdateret, dog med forbehold for begrænsninger i den eksisterende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger. Disse rettigheder vedrørende rettelse og sletning benævnes i lovgivningen "ret til berigtigelse", "ret til sletning" og "ret til at blive glemt". 

Begrænsning af brug / retten til at blive glemt

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte, eller hvis du har gjort indsigelse mod brugen af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser. 

Hvis du ikke har ret til at få slettet dine oplysninger, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af oplysningerne til opbevaring. Hvis vi udelukkende skal bruge oplysningerne for at gøre et retskrav gældende, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. 

Vi kan dog være berettigede til at bruge oplysningerne til andet formål for at gøre et retskrav gældende, eller hvis du har givet dit samtykke til dette. 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at løse din opgave. Bemærk også, at vi fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. 

Kontaktoplysninger og klageadgang 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder i forhold til Databeskyttelsesloven, og til hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. 

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, kan du også indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet,

Borgergade 28, 5.,

1300 København K,

e-mail: dt@datatilsynet.dk.


Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i:

 • Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

 • Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen

 

Du kan derudover klage over behandling af oplysninger til tilsynsmyndigheden, som er Datatilsynet.

 


25. maj 2018.